واژه آشا

آشا در فارسی – اوستایی اسم دختر است و راستی و درست کرداری معنی شده و در سانسکریت اسم پسر است و امید معنی شده است ... ادامه مطلب